ons doel

Wij steunen van de
Nederlandse cultuur,
natuur en wetenschap

Met in het bijzonder de Achterhoek en Arnhem

 • Sinds 1986

Stichting De Roos-Gesink tracht dit doel te bereiken door het verlenen van financiele steun in de vorm van geschenkingen, beurzen en of het verstrekken van al-dan-niet-rentedragende leningen

Het vermogen van de stichting De Roos-Gesink wordt gevorm door subsidies en donties, schenkingen, erfstellingen en legaten en/of alle andere verkrijgingen en baten.

BELEIDSPLAN VAN STICHTING DE ROOS-GESINK STATUTAIR GEVESTIGD TE ARNHEM 2019-2023

Doelstellingen en werkzaamheden

De Stichting De Roos-Gesink heeft tot doel de Nederlandse taal, cultuur en wetenschap en samenleving te bevorderen, alsmede alle handelingen te verrichten die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting ondersteunt daartoe kleinschalige projecten in binnen- en buitenland die binnen het statutaire doel passen. De doelstellingen en werkzaamheden komen overeen met de statutaire doelstellingen.

Werving van middelen

De inkomsten worden verkregen uit:

 • het stichtingskapitaal,
 • schenkingen, erfstellingen en legaten,
 • donaties, giften en subsidies,
 • opbrengsten uit belegd vermogen en
 • alle andere verkrijgingen en baten

Beheer van vermogen

Het vermogen wordt door het bestuur beheerd.

Het huidige bestuur van Stichting De Roos-Gesink bestaat uit drie leden, te weten:

 • de heer R.H.W. Nijhof (voorzitter)
 • de heer A.C.E.W. de Roos (penningmeester)
 • de heer E. J. M. de Graaf (secretaris)

Als toezichthouder is benoemd de heer T.P.G. Kralt.

De heer A.C.E.W. de Roos heeft als nakomeling van het echtpaar de Roos-Gesink, zitting in het bestuur. Volgens diezelfde statuten bestaat de meerderheid van de bestuursleden uit personen die geen nakomelingen zijn van genoemd echtpaar.

De bestuursleden kunnen niet beschikken over het vermogen van de stichting als ware het hun eigen vermogen. Daarnaast heeft geen van de bestuursleden een doorslaggevende stem.

Geen van de bestuurders, noch andere gezichtsbepalende personen van de stichting,

zijn de afgelopen 4 jaar veroordeeld voor het aanzetten tot haat, het aanzetten tot geweld of het gebruik van geweld.

Vergoeding van kosten/beloningsbeleid

Voor de professionele inzet van de accountant en van externe adviseurs, waar ook de inzet van een administratiekantoor voor de financiële administratie van de stichting toe behoort, worden de normale vergoedingen betaald. De bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte kosten en geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Besteding van het vermogen

De middelen worden besteed aan de financiële ondersteuning van projecten die passen binnen de statutaire doelstelling, waarbij in de praktijk het zwaartepunt ligt in Arnhem en directe omgeving en in Oost-Gelderland (Achterhoek en Liemers). Een geactualiseerd overzicht van recente projecten is ter oriëntatie bijgevoegd.

In 2017 en 2018 zijn de volgende projecten ondersteund:

 • Een bijdrage voor de interieurmodernisering van het Filmhuis Oosterbeek.
 • Een bijdrage voor een film over de aanleg van de nieuwe N18 van Varsseveld naar Enschede;
 • Een bijdrage aan het zogenaamde Marktproject (een boek en een app over de geschiedenis van de Markt in Arnhem) van het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur te Arnhem
 • Een bijdrage voor de beveiliging van het theater- en muziekfestival Parkparade in Doetinchem.
 • Een bijdrage voor het straat en muziekfestival Achterhoek Spektakel Toer met o.a. Hans Keuper.
 • Een bijdrage voor het bezoek van 25 leerlingen van het Rietveldcollege in Doetinchem aan Trier
 • Een bijdrage voor de restauratie van de Domkerk in Utrecht
 • Een bijdrage voor een boek over de geschiedenis van de Liemers
 • Een bijdrage voor een boek over het landschapspark van het kasteel De Cloese in Lochem
 • Een bijdrage aan een publicatie om de kennis over de populier onder de beleidsmakers te vergroten.
 • Een bijdrage voor het maken van een website voor het IJzermuseum in Ulft
 • Een bijdrage voor een artikelenbundel over het werk van de schrijver H. W. Heuvel
 • Een bijdrage voor een herdenking van de 250e geboortedag van de dichter Staring.
 • Een bijdrage aan een publicatie van de Historische Kring Eibergen ter gelegenheid van 350 jaar Achterhoek
 • Een bijdrage voor de manifestatie “Maria van Gelre in vol ornaat” in Nijmegen.
 • Een bijdrage voor een documentaire en een stadsapp voor de Heerlijkheid Borculo.
 • Een bijdrage aan de Historische Kring Neede voor een kunstwerk voor de dominee-dichter Willem Sluiter
 • Een bijdrage voor een boek over de geschiedenis van het Stedelijk Gymnasium in Arnhem
 • Een bijdrage voor de restauratie van een zogenaamd explosieraam in het DRU-gebouw in Ulft
 • Een bijdrage voor de presentatie van een boek over kasteel Wisch in Terborg.
 • Een bijdrage voor een tentoonstelling in verband met de viering van 600 jaar stadsrechten van Terborg
 • Een bijdrage voor een boek over de laatste kasteelheer van het dorp Baak bij Zutphen
 • Een bijdrage aan het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur te Arnhem voor het opnieuw oprichten van een 18e -eeuws beeld van Jupiter van de beeldhouwer Ignatius van Logteren
 • Een bijdrage voor een dialectfestival en straattheater in Ulft
 • Een bijdrage voor een kunstwerk voor de schrijver H. W. Heuvel bij de Grote Kerk in Borculo,


Werkzaamheden

De Stichting De Roos-Gesink heeft tot doel de

Nederlandse taal, cultuur, natuur en wetenschap

en samenleving te bevorderen,alsmede alle

handelingen te verrichten die met het

vorenstaande in de ruimste zin verband houden

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting

ondersteunt daartoe kleinschalige projecten die

binnen het statutaire doel passen.

Actuele projecten / nieuws

Ook dit jaar steunen wij weer diverse projecten in en rond Arnhem en de Achterhoek. Onderstaand 2 voorbeelden van projecten die recent ondersteund zijn. Meer informatie over deze en andere initiatieven die wij ondersteunen vindt u onder het tabblad "projecten".

onze missie

Onze missie is de nederlandse taal, cultuur, natuur en wetenschap en samenleving te bevorderen


forest

Informatie aanvragen

Wilt u ook ondersteund worden door Stichting De Roos-Gesink?

U kunt via het secretariaat een aanvraag indienen. Wij verzoeken u om uw proectomschrijving gedetailleerd aan te leveren. Na ontvangst zullen wij contact met u opnemen. Het bestuur van de De Roos-Gesink Stichting behoudt altijd de zeggenschap over toewijzing van een eventuele bijdrage.

Scale

Balans

Om aan de richtlijnen van de ANBI-status te voldoen treft u op deze site ook een uittreksel van de balans van de De Roos-Gesink Stichting.

Block

Jaarverslag

Group

Bestuur

Een voorstelling van de bestuursleden van de De Roos-Gesink Stichting treft u aan op deze website