Balans

De balans over enig jaar wordt vastgesteld in de jaarvergadering die in de loop van het daaropvolgende jaar wordt gehouden. Na vaststelling wordt de balans zo spoedig mogelijk op deze site geplaatst.

Activa

31-12-2022
31-12-2021
31-12-2020
Vaste activa
Effecten € 1.390.690,00
€ 1.195.066,00
€ 1.125.318,00
Onderhandse leningen € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Totale vaste activa € 1.390.690,00
€ 1.195.066,00
€ 1.125.318,00
Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn € 2.782,00
€ 1.581,00
€ 740,00
Liquide middelen € 82.915,00
€ 436.901,00
€ 333.103,00
Totale vlottende activa € 85.697,00
€ 438.482,00
€ 333.843,00
TOTAAL ACTIVA € 1.476.387,00
€ 1.633.548,00
€ 1.459.161,00
Passiva
Eigen vermogen


Voorziening aan- verkoop kosten effecten € 2.887,00
€ 2.924,00
€ 5.211,00
Afschrijvingen € 3.487,00
€ 3.487,00
€ 3.487,00
Boekwinst reserve aanpassing waardering € 1.063.082,00
€ 1.219.900,00
€ 1.046.305,00
Algemene reserve € 382.043,00
€ 382.652,00
€ 384.880,00
Resultaat boekjaar € 5.957,00
€ 4.213,00
€ -3.331,00
Schenkingen


Totaal Eigen Vermogen € 1.445.542,00
€ 1.604.750,00
€ 1.436.552,00
Kortlopende schulden


Overige schulden € 30.845,00
€ 28.798,00
€ 22.609,00
TOTAAL PASSIVA € 1.476.387,00
€ 1.633.548,00
€ 1.459161,00