De balans over enig jaar wordt vastgesteld in de jaarvergadering die in de loop van het daaropvolgende jaar wordt gehouden. Na vaststelling wordt de balans zo spoedig mogelijk op deze site geplaatst.

Activa
31-12-2021
31-12-2020
31-12-2019
31-12-2018

Vaste activa

Effecten
€ 1.195.066,00
€ 1.125.318,00
€ 1.190.469,00
€ 899.614,00

Onderhandse leningen
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Totale vaste activa
€ 1.195.066,00
€ 1.125.318,00
€ 1.190.469,00
€ 899.614,00


Vlottende activa

Vorderingen op korte termijn
€ 1.581,00
€ 740,00
€ 2.652,00
€ 2.157,00

Liquide middelen
€ 436.901
€ 333.103,00
€ 236.122,00
€ 321.324,00

Totale vlottende activa
€ 438.482,00
€ 333.843,00
€ 238.774,00
€ 323.481,00

TOTAAL ACTIVA
€ 1.633.548,00
€ 1.459.161,00
€ 1.429.243,00
€ 1.223.095,00
Passiva


31-12-2019
31-12-2018

Eigen vermogenVoorziening aan- verkoop kosten effecten
€ 2.924,00
€ 5.211,00
€ 4.853,00
€ 4.384,00

Afschrijvingen
€ 3.487,00
€ 3.487,00
€ 3.487,00
€ 3.487,00

Boekwinst reserve aanpassing waardering
€ 1.219.900
€ 1.046.305,00
€ 1.015.995,00
€ 792.109,00

Algemene reserve
€ 382.652,00
€ 384.880,00
€ 396.524,00
€ 409.717,00

Resultaat boekjaar
€ 4.213,00
€ -3.331,00
€ -11.644,00
€ -13.193,00

Schenkingen

Totaal Eigen Vermogen
€ 1.604.750,00
€ 1.436.552,00
€ 1.409.215,00
€ 1.196.504,00


Kortlopende schuldenOverige schulden
€ 28.798,00
€ 22.609,00
€ 20.028,00
€ 26.591,00TOTAAL PASSIVA
€ 1.633.548,00
€ 1.459161,00
€ 1.429.243,00
€ 1.223.095,00