Jaarverslag 2022

Ondanks de nasleep van de corona-pandemie was het jaar 2022 voor de Stichting De Roos-Gesink een normaal jaar met voldoende aanvragen tot bijdragen. In totaal werden 17 aanvragen ingediend, waarvan er 10 uiteindelijk gehonoreerd. Een totaalbedrag van 21435 werd uitgekeerd.

Zo werden 4 boekuitgaven en een videoproductie, filmhuisinventaris, een tweetal monumenten en uitbreiding van een museumcollectie ondersteund. Aanvragen met een tekort aan co-financiering, met een weinig uniek en eenmalig karakter vielen af. Daarnaast houdt het bestuur bij de toekenning van een bijdrage ook vast dat aanvragen ook afkomstig zijn uit het gebied Achterhoek, Liemers en omgeving Arnhem en Nijmegen.

Het bestuur heeft zicht tijdens vergaderingen op 30 juni, 17 augustus, 12 oktober en 16 december ook gebogen over de toekenningscriteria en deze gestroomlijnd en toegankelijk gemaakt. Op 17 augustus vond er een bestuurswissel plaats. Na een lange staat van dienst trad secretaris Wim van Heugten terug en hij werd opgevolgd door Ed de Graaf

Jaarverslag 2021

Ook het jaar 2021 werd getekend door de wereldwijde corona-pandemie. Evenals in 2020 werd een geringer aantal aanvragen ontvangen.  Ook viel op dat eerder gehonoreerde projecten oftewel vertraagd werden uitgevoerd of naar later (bijvoorbeeld naar 2022) verschoven. Daardoor ondervond ook de financiële afhandeling vertraging met als gevolg dat een in vergelijking met andere jaren gering totaalbedrag kon worden overgemaakt.  

Van de aanvragen lag - als gebruikelijk - het zwaartepunt in Achterhoek en Liemers maar er zijn ook een aantal projecten uit de wijdere omgeving ingewilligd.

Gedurende het jaar 2020 werden tien aanvragen voor financiële steun ontvangen. Daarvan konden er vier niet gehonoreerd worden.

Het bestuur vergaderd wegens de pandemie alleen fysiek op 26 juni 2021. Mede wegens het geringe aantal aanvragen in de eerste helft van 2021 konden de aanvragen via telefonische en/of digitaal overleg behandeld worden. Op vrijdag 12 december vond een Zoom-vergadering plaats. De op deze manier genomen besluiten werden in de reguliere bestuursvergaderingen van 26 juni en 12 december officieel bevestigd.

Tot de opvallende projecten die in 2021 werden gehonoreerd, behoren o.a.:

 • Een drietal houten banken voor de Belevingstuin van de Vrienden Careaz in Borculo, doorgeschoven naar 2022;
 • Een borstbeeld van dichter Willem Sluijter te Neede; de aanvraag dateert van april 2021; de plechtige onthulling, beoogd voor de herfst 2021, vond door coronaomstandigheden pas in maart 2022 plaats.

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 werd zwaar getekend door de wereldwijde corona-pandemie. Daardoor nam het aantal aanvragen bij de Stichting af. Ook werden eerder gehonoreerde projecten langdurig vertraagd of zelfs naar 2021 verschoven. Daardoor schoof ook de financiële afhandeling op. Met als gevolg dat een in vergelijking met andere jaren gering totaalbedrag kon worden overgemaakt.  

Van de aanvragen lag - als gebruikelijk - het zwaartepunt in Achterhoek en Liemers maar er zijn ook een aantal projecten uit de wijdere omgeving ingewilligd.

Gedurende het jaar 2020 werden elf aanvragen voor financiële steun ontvangen. Daarvan konden er vijf niet gehonoreerd worden.

Door de pandemie kon de in maart 2020 geplande eerste bestuursvergadering niet doorgaan. De binnengekomen aanvragen werden zodoende vanaf half maart steeds door het bestuur in onderling telefonisch of e-mail-overleg besproken en kon in zes gevallen tot een positieve honorering besloten worden.

De gehonoreerde aanvragen hadden betrekking op:

 • Een bijdrage voor het doen van onderzoek naar schilderijen van de middeleeuwse schilders Maelwael en van Lymborgh uit Nijmegen;
 • Het verplaatsen van een vlasoven in het buitengebied van Winterswijk;
 • Het realiseren van een kunstwerk aan de Berkel in Borculo;
 • Een publicatie over de textielgeschiedenis van Neede;
 • Een bijdrage aan een stichting die vakanties voor jongvolwassenen met een beperking organiseert;
 • Een publicatie over de wederopbouwarchitectuur in de gemeente Oost-Gelre.

Jaarverslag 2019

In 2019 werden zestien aanvragen voor financiële steun ontvangen en 10 bijdragen verleend. 

In het jaar 2019 kon opnieuw een aantal bijdragen worden verstrekt. Als gebruikelijk lag het zwaartepunt van de gesteunde projecten in de Achterhoek en de Liemers maar er zijn ook enkele projecten buiten ons kerngebied ingewilligd. Een aantal aanvragen dat geen betrekking had op dit kerngebied of waar sprake is van een te verwijderd verband is afgewezen. Ook is een aantal aanvragen afgewezen omdat de indruk bestond dat de aanvrager over voldoende middelen beschikt of daarover zou moeten kunnen beschikken om de aanvraag zelf te financieren.

Bij de wel gehonoreerde aanvragen gaat het om onder andere.:

 • De opstartkosten voor een project om routes langs de randen van de Liemers te ontwikkelen (de zogenaamde ‘Rafelroutes’);
 • De verplaatsing van de vlasoven bij het Spieker Kössink naar de oorspronkelijke locatie in Winterswijk;
 • Een lesbrief over de Tweede Wereldoorlog van de Stichting de Moezeköttel in Megchelen;
 • Een dialectfestival in de Achterhoek;
 • En verder een aantal publicaties over de geschiedenis van een tuinmansfamilie op het landgoed de Ulenpas in Hoog-Keppel, de Surinaamse plantages van een Arnhemse familie, het Gelderse slavernijverleden, schilders langs de IJssel, de Engelse vertaling van een boek over de schilder J. B. Discart en over Arnhemse architectuur.

Het bestuur heeft wel geconstateerd dat het aantal aanvragen voor het financieel ondersteunen van publicaties stijgt en dat het de ondersteuning vanuit de stichting in de komende periode wil verleggen naar andere projecten dan boeken. 

Traditiegetrouw kwam het bestuur dit jaar vier keer bijeen en wel op 27 maart, 12 juli, 25 september en op 26 november. Naast de vergaderingen was er geregeld email contact en werd telefonisch overleg gepleegd. De op deze manier genomen besluiten werden naderhand steeds in een reguliere vergadering officieel bevestigd.

Jaarverslag 2018

In het  jaar 2018  kon opnieuw een groot bedrag aan bijdragen worden verstrekt. Als gebruikelijk lag het zwaartepunt van de gesteunde projecten in  Achterhoek en Liemers maar er zijn ook een aantal projecten uit de omgeving van Arnhem en Nijmegen ingewilligd.

Gedurende het jaar  2018 werden achttien aanvragen voor financiële steun  ontvangen waarvan er veertien werden gehonoreerd. Dat betrof onder meer

 • de instandhouding van een sporthal;
 • het verbeteren van het interieur van een museum;
 • een tweetal festivals;
 • een app om jongeren meer bij de geschiedenis van hun woonplaats te betrekken;
 • een tweetal dichtbundels ter gelegenheid van 350 jaar Achterhoek;
 • een kunstwerk in de open ruimte ter herinnering aan de Eibergse dominee Sluiter;
 • een boek over het Stedelijk Gymnasium in Arnhem;
 • de restauratie van een explosieglas in een industrieel monument;
 • een tentoonstelling bij gelegenheid van 600 jaar Terborg;
 • een boek over de laatste kasteelheer van Baak.

In totaal kwam het bestuur  vier keer bijeen en wel op 24 januari, 13 april, 27 juni en op 12 oktober. Naast de vergaderingen was er in het bestuur geregeld emailcontact en werd telefonisch overleg gepleegd. De op deze manier genomen besluiten werden steeds naderhand in een reguliere vergadering officieel bevestigd.

Jaarverslag 2017

In 2017 werden twintig aanvragen voor financiële steun ontvangen en subsidies toegekend. In totaal kon een vijftiental aanvragen gehonoreerd worden waarvan elf in het boekjaar2017. Een viertal kon pas in 2018 ingewilligd worden.

In het jaar 2017 kon een groot bedrag aan subsidies verstrekt worden. Als gebruikelijk lag het zwaartepunt van de gesteunde projecten in de Achterhoek. Opmerkelijk waren een drietal projecten rond bossen en bosbeheer. Zo maakte de stichting een Vlaams-Nederlands praktijkboek voor bosbeheer mogelijk. Tot de kleinere projecten behoorde steun aan het Rietveldcollege voor een bezoek van 25 leerlingen aan de stad Trier, en aan de organisatie van een Staringavond door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Ook stelde de stichting een wisselbeker beschikbaar stellen voorde Federatie van de Gelderse Midwinterhoorn-groepen en maakte het de uitgave van een boek over Meester Heuvel mogelijk. Buiten Oost-Gelderland konden aanvragen uit Utrecht voor de restauratie van de Domkerk en voor een orgelrestauratie in Elst (Gld) beschikbaar gesteld worden. Het Filmhuis in Oosterbeek kon dankzij de stichting het gedagtekende interieur vernieuwen.

In totaal kwam het bestuur drie keer bijeen en wel op 10 mei, 26 juni (vaststellen jaarstukken) en 25 september. Naast de vergaderingen was er geregeld telefonisch overleg of werden er e-mails gewisseld. De op deze manier genomen besluiten werden steeds naderhand in een reguliere vergadering officieel bevestigd.