Baten & Lasten

De baten en lasten over enig jaar worden vastgesteld in de jaarvergadering die in de loop van het daaropvolgende jaar wordt gehouden. Na vaststelling worden de baten en lasten zo spoedig mogelijk op deze site geplaatst.

Baten
2022
2021
2020
Couponrente
€ 4.216,00
€ 246,00 € 3.707,00
Dividend Binnenland
€ 6.846,00
€ 4.819,00 € 5.059,00
Dividend Buitenland
€ 17.130,00
€ 16.436,00 € 15.349,00
Dividendbelasting terug te vorderen
€ 1.186,00
€ 840,00 € 740,00
Bankrente e.d.
€ 11,00
€ 1,00 € 4,00
Koersverschil USD rekening
€ 12.078,00
€ 7.510,00 € -185,00
Koersverschil GBP rekening
€ -735,00
€ 783,00 € 210,00
Totaal baten
€ 40.732,00
€ 30.635,00  € 24.884,00
Lasten


Toegezegde subsidies
€ 30.459,00
€ 15.757,00 € 12.550,00
Vrijval overige schulden
€ -2.310,00
€ -1.957

€ 28.149,00
€ 13.800,00 € 12.550,00
Bewaarloon 


Buitenlandse div belasting
€ 606,00
€ 885,00 € 864,00
Aan- verkoopkosten effecten
€ 10.000,00
€ 7.500,00 € 7.500,00
Totaal kosten effectenbeheer
€ 10.606,00
€ 8.385,00 € 8.364,00
Overige kosten beheer & bestuur


Rentelasten /bankkosten
€ 824,00
€ 476,00 € 477,00
Automatiseringskosten
€ 357,00
€ 357,00 € 357,00
Externe expertise
€ 5.963,00
€ 5.444,00 € 5.614,00
Onkostenvergoedingen
€ 760,00
€ 1.500,00 € 1.500,00
Bestuurskosten niet elders genoemd
€ 40,00
€ 179,00 € 48,00
Totaal overige kosten beheer & bestuur
€ 7.944,00
€ 7.956,00 € 7.996,00
Totaal lasten
€ 46.699,00
 € 30.141,00 € 28.910,00
Resultaat
€ -5.967,00
 €  494,00 € -4.026,00