Doelstellingen en werkzaamheden

De Stichting De Roos-Gesink heeft tot doel de Nederlandse taal, cultuur en wetenschap en samenleving te bevorderen, alsmede alle handelingen te verrichten die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting ondersteunt daartoe kleinschalige projecten in binnen- en buitenland die binnen het statutaire doel passen. De doelstellingen en werkzaamheden komen overeen met de statutaire doelstellingen.

Werving van middelen

De inkomsten worden verkregen uit:

 • het stichtingskapitaal,
 • schenkingen, erfstellingen en legaten,
 • donaties, giften en subsidies,
 • opbrengsten uit belegd vermogen en
 • alle andere verkrijgingen en baten
 • Beheer van vermogen
 • Het vermogen wordt door het bestuur beheerd.

Het huidige bestuur van Stichting De Roos-Gesink bestaat uit drie leden, te weten:

 • de heer R.H.W. Nijhof (voorzitter)
 • de heer A.C.E.W. de Roos (penningmeester)
 • de heer E. J. M. de Graaf (secretaris)
 • Als toezichthouder is benoemd de heer T.P.G. Kralt.

De heer A.C.E.W. de Roos heeft als nakomeling van het echtpaar de Roos-Gesink, zitting in het bestuur. Volgens diezelfde statuten bestaat de meerderheid van de bestuursleden uit personen die geen nakomelingen zijn van genoemd echtpaar.

De bestuursleden kunnen niet beschikken over het vermogen van de stichting als ware het hun eigen vermogen. Daarnaast heeft geen van de bestuursleden een doorslaggevende stem.

Geen van de bestuurders, noch andere gezichtsbepalende personen van de stichting,

zijn de afgelopen 4 jaar veroordeeld voor het aanzetten tot haat, het aanzetten tot geweld of het gebruik van geweld.

Vergoeding van kosten/beloningsbeleid

Voor de professionele inzet van de accountant en van externe adviseurs, waar ook de inzet van een administratiekantoor voor de financiële administratie van de stichting toe behoort, worden de normale vergoedingen betaald. De bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte kosten en geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Besteding van het vermogen

De middelen worden besteed aan de financiële ondersteuning van projecten die passen binnen de statutaire doelstelling, waarbij in de praktijk het zwaartepunt ligt in Arnhem en directe omgeving en in Oost-Gelderland (Achterhoek en Liemers).