BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING DE ROOS-GESINK STATUTAIR GEVESTIGD TE ARNHEM 2024-2027

Doelstellingen en werkzaamheden

De Stichting De Roos-Gesink heeft tot doel de Nederlandse taal, cultuur en wetenschap en samenleving te bevorderen, alsmede alle handelingen te verrichten die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting ondersteunt daartoe kleinschalige projecten in binnen- en buitenland die binnen het statutaire doel passen. De doelstellingen en werkzaamheden komen overeen met de statutaire doelstellingen.

Werving van middelen

 • De inkomsten worden verkregen uit:
 • Het stichtingskapitaal,
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten,
 • Donaties, giften en subsidies,
 • Opbrengsten uit belegd vermogen en
 • Alle andere verkrijgingen en baten

Beheer van vermogen

Het vermogen wordt door het bestuur beheerd.

Het huidige bestuur van Stichting De Roos-Gesink bestaat uit drie leden, te weten:

De heer R. H. W. Nijhof (voorzitter)

De heer E. J. M. de Graaf (secretaris)

De heer A. C. E. W. de Roos (penningmeester)

Als toezichthouder is benoemd de heer T. P. G. Kralt.

De heer A. C. E. W. de Roos heeft als nakomeling van het echtpaar de Roos-Gesink, zitting in het bestuur. Volgens diezelfde statuten bestaat de meerderheid van de bestuursleden uit personen die geen nakomelingen zijn van genoemd echtpaar.

De bestuursleden kunnen niet beschikken over het vermogen van de stichting als ware het hun eigen vermogen. Daarnaast heeft geen van de bestuursleden een doorslaggevende stem.

Geen van de bestuurders, noch andere gezichtsbepalende personen van de stichting,

zijn de afgelopen 4 jaar veroordeeld voor het aanzetten tot haat, het aanzetten tot geweld of het gebruik van geweld.

Vergoeding van kosten/beloningsbeleid

Voor de professionele inzet van de accountant en van externe adviseurs, waar ook de inzet van een administratiekantoor voor de financiële administratie van de stichting toe behoort, worden de normale vergoedingen betaald. De bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte kosten en geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Besteding van het vermogen

De middelen worden besteed aan de financiële ondersteuning van projecten die passen binnen de statutaire doelstelling, waarbij in de praktijk het zwaartepunt ligt in Arnhem en directe omgeving en in Oost-Gelderland (Achterhoek en Liemers).

Het stichtingsbestuur heeft geconstateerd dat in de afgelopen jaren een te groot deel van de bijdragen werd besteed aan publicaties. In verband daarmee heeft het bestuur een beleidswijziging doorgevoerd in die zin dat voortaan de voorkeur wordt gegeven aan projecten:

 • Waarmee een ideëel doel van kleinschalige aard wordt nagestreefd;
 • Waarbij bij voorkeur een of meer objecten in de fysieke ruimte worden gerealiseerd;
 • Die een maatschappelijke, culturele of sociale impact op de samenleving hebben;
 • Die openbaar en bij voorkeur voor een breed publiek toegankelijk zijn;
 • Waarbij een beroep wordt gedaan op vrijwilligerswerk.

Aanvragen worden ingediend:

- via het aanvraagformulier op de website;

- voorzien van een bijlage waarin het projectplan wordt omschreven;

- voorzien van een dekkingsplan dat financieel sluitend is, met geraamde inkomsten en uitgaven, inclusief de bedragen die bij andere fondsen of sponsoren zijn aangevraagd.

De stichtingsbijdrage bedraagt altijd slechts een deel van de kosten en is bij voorkeur gericht op een concreet aanwijsbaar onderdeel van het project. Dit betekent dat het project dus uit meerdere bronnen moet worden gefinancierd.

De stichting behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht over de al dan niet toewijzing van middelen te beslissen. Over de besluiten van de stichting tot het verstrekken van een bijdrage wordt niet gecorrespondeerd.

Bij publiciteit over het project vermeld de aanvrager dat dit mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de stichting.

De aanvrager houdt het stichtingsbestuur op de hoogte van de voortgang van het project en stuurt na afloop van het project een betalingsverzoek om uitbetaling van de verstrekte bijdrage. Het niet in acht nemen van het vorenstaande kan tot intrekking van de bijdrage leiden.