Inhoudelijke criteria ter beoordeling van aanvragen

Het statutaire doel van de stichting is: de Nederlandse taal, cultuur en wetenschap en samenleving in Nederland als in het buitenland te bevorderen. Dit is een zeer ruim doel. Om in de praktijk iets meer focus in onze bestedingen aan te brengen zijn de volgende criteria opgesteld. Een project krijgt meer prioriteit naarmate:

 1. Het gaat om een kleinschalig, eenmalig project;
 2. Die nieuw of vernieuwend is;
 3. Bij voorkeur van ideële, niet-commerciële aard is;
 4. Waarbij bij voorkeur een fysiek resultaat in de openbare ruimte wordt gerealiseerd;
 5. Bij voorkeur tot stand wordt gebracht met behulp van zelfwerkzaamheid;
 6. Waarbij sprake is van draagvlak in de gemeenschap waar het project wordt gerealiseerd;
 7. Dat realiseerbaar is binnen een termijn van 2 jaar vanaf de indiening van het verzoek;
 8. Bij de projectaanvraag een goed onderbouwd projectplan en een sluitende begroting is ingediend;
 9. Ingediend is door bij voorkeur een rechtspersoon;
 10. Tot stand wordt gebracht bij voorkeur in het geografische kerngebied van de stichting (te weten Achterhoek en Liemers, Arnhem, de Veluwezoom en Nijmegen). De hierboven genoemde criteria vormen een kader waarbinnen het bestuur een afweging maakt om een bijdrage toe te kennen. Over de beslissing wordt niet gecorrespondeerd.

Aanvullende criteria subsidiëring boekuitgaven, documentaires e.d.

In aanvulling op het vorenstaande gelden voor boekuitgaven, videoproducties en documentaires e.d. de volgende criteria:

 • De stichting draagt uitsluitend bij aan non-fictie;
 • De productie is kwalitatief van een hoog niveau.

Inhoudelijke kwaliteit

Uitgangspunt is de inhoudelijk kwaliteit van de productie. Dat moet blijken uit de betrokken auteur(s), onderzoekers, redactie en wordt in de aanvraag onderbouwd met een synopsis/opzet van de productie. De stichting behoudt zich het recht voor een al of niet opgemaakt proefhoofdstuk op te vragen om de kwaliteit te toetsen.

In de aanvraag worden de vernieuwende c.q. unieke aspecten van de productie vermeld (bijvoorbeeld verrassende vormgeving, technieken, bijzondere, niet eerder gepubliceerde bronnen e.d.).

Bevinden zich de plannen nog in een aanloop- of oriënterende fase dan kan met een inhoudsopgave, cv’s van de auteurs plus publicatielijst worden volstaan. Bovendien bestaat er de mogelijkheid dat de stichting op basis hiervan een klein bedrag als stimulans beschikbaar stelt.

De aanvraag c.q. het initiatief bevat in ieder geval een beschrijving van het project en een dekkingsplan. Het dekkingsplan bevat een omschrijving van de kosten die met de uitvoering van het project zijn gemoeid en de wijze waarop deze kosten worden gedekt. Als ook aanvragen bij andere fondsen zijn gedekt bevat het dekkingsplan in ieder geval een opsomming van de bijdragen die aan die andere fondsen zijn gevraagd.